Mindeord Gert Ryom Hansen

Sct. Mariæ Skole 1971

Sct. Mariæ Skole befandt sig 1971 i en situation, hvor skolen havde fået opført en fin ny klassefløj, men hvor elevtallet samtidig var stagneret og gennem nogle år endda havde været faldende, og nu var på kun ca. 50 elever. Videre ønskede den daværende daglige leder gennem mange år, Sr. Benta, at stoppe grundet alder, mens den formelle leder af skolen, p. Brentegani, ikke ønskede at overtage den daglige ledelse.
I denne sårbare situation arbejdede Kamillianerordenen, der ejede skolen, på at skaffe en ny katolsk skoleleder til Aalborg, 
På det katolske bispekontor vidste man heldigvis, at der på Grønland boede en ung  katolsk familie, hvor faderen arbejdede som lærer, og ham kunne man fint bruge i Aalborg!

Bispekontoret inviterede efterfølgende familien Ryom til at komme til Aalborg, hvor Gert Ryom- Hansen kunne få både skolelederstillingen på Sct. Mariæ Skole og en tjenestebolig på skolen! 
Gert besøgte Aalborg og blev i lufthavnen hentet af den daværende katolske sognepræst i Aalborg, p. Strebin. 
Efter en god frokost og en fremvisning af skolen, hvor p. Brentegani, og de katolske skolesøstre og øvrige undervisere tog godt imod Gert, var Gert overbevist om, at Sct. Mariæ Skole skulle være hans fremtidige arbejdsplads og familiens bolig –  og sådan blev det! 
Søstrene, der hidtil havde beboet overetagen på den ældste skolebygning, flyttede ud – Og familien Ryom flyttede ind!
Det var nu en bunden opgave at stoppe den dalende tilslutning til skolen og øge elevtallet på skolen væsentligt. (På daværende tidspunkt var der som nævnt kun ca. 50 børn på skolen, og alle elever var nødt til skifte skole efter 7. klasse for at færdiggøre deres skolegang.)


Når Gert tænker tilbage på de første år som skoleleder er der mange både store og små oplevelser, der også fortæller meget om forholdene  på skolen dengang: Fx gav de katolske søstre, der var ansat på skolen, 25 % af deres løn tilbage til skolen, Gert ville på et tidspunkt gerne have en ny kontorstol, men denne luksus blev afvist af bestyrelsesformanden, de katolske søstre mødte de første år frivilligt tidligt ind for at feje på skolen mv.
Der var ikke mange penge, og endvidere havde Gert ikke adgang til skolens regnskab, som kamillianerordenen, der jo ejede skolen,  tog sig af!

De første år på skolen 
De fleste af skolens elever kom fra katolske familier, men der var dog også elever fra andre kirkesamfund, og i skyggen af halvfjerdsernes ungdomsoprør og indoktrineringsdebat, var der også i forskellige ikke-katolske menigheder et ønske om at etablere en kristen friskole i Aalborg. 
Gert Ryom-Hansen deltog i den forbindelse i flere møder i byens missionshuse og forskellige kirkesamfund og argumenterede her for, at der jo allerede var et kristent skoletilbud i byen, som var åben for alle, og selvom der således var initiativer til at etablere en ny kristen friskole, var der også flere familier, der efterfølgende valgte at indmelde deres børn på Sct. Mariæ Skole.  Og endnu flere fulgte efter!!
I takt med at elevtallet gradvist øgedes, blev der også ansat flere undervisere, og stille og roligt voksede skolen indtil den i 1981 var en helt udbygget fri grundskole fra børnehaveklasse til og med 10. klasse og et samlet elevtal på ca. 220 elever med et klasseloft på 20 elever. 
De første år på skolen fungerede Gert Ryom som både pedel, skolesekretær, underviser og skoleleder og var helt essentiel i forhold til at præge skolens dagligdag med  mange faste aktiviteter gennem skoleåret : 
– Skolen fik  som nævnt etableret børnehaveklasse . (Den første i Aalborg) og overbygning inklusive 10. klasse.   

– Med hjælp fra forældre blev der etableret fritidsordning

–  Alle nye ansatte undervisere var læreruddannede. 

– Der blev skabt et forum for forældrerepræsentanter.

– Skolen fik sit eget logo med liljen på den blå baggrund. (Både den blå farve og liljen symboliserer Jomfru Maria.) Designet er skabt af Poul Hvass efter forslag fra Sr. Mechtilde, der i en årrække var leder af børnehaveklassen.

– Skolebladet ”Pift” blev introduceret og udkom 4-5 gange årligt (-Og Gert stod personligt for mangfoldiggørelse på skolens duplikator.)

– Der blev daglig morgensang, efterfulgt af Fadervor og korstegn, 

– Der blev indført en ugentlig fællestime i gymnastiksalen, hvor alle elever og ansatte på skolen var samlet. Her blev typisk sunget flere sange/salmer, der blev fortalt historier og gerne bibelhistorier, der blev talt om skolehverdagen, elevfødselsdage blev markeret, elever kunne fortælle om spændende og sjove oplevelser etc., og endelig var der efterfølgende altid et forlænget frikvarter!

– Der blev arrangeret en årlig ”Broget aften” hvor alle skolefamilier kunne komme og se skolekomedie, købe kage og sodavand, deltage i lotteri etc., og dette arrangement blev senere til ”tivolidagen” Broget Dag, hvor der de sidste mange år altid samles ind til ”Læger uden Grænser” 

– Afgangsklasserne fik en ”sidste skoledag” med fælles morgenbord, basketball/volleybold mod personalet, fælles morgensangspotpourri for hele skolen, forskellige sanglege og ”Kender du Olsen” der altid endte med at alle afgangselever blev væltet etc.

– Månedlige skolegudstjenester i Sct. Mariæ Kirke for alle klasser og undervisere.

– Der indførtes en årlig idrætsdag i Skovdalen, og en motionsdag i Mølleparken samt og svømmeundervisning på 4/5 klassetrin 

– Der blev indført årlige hytteture i 4. og 6. klasse og årlige rejser: Lejrskole i ØM i 8.klasse, sprogrejse til London i 9. klasse og endelig en valgfri skolerejse i 10. klasse fx Barcelona, Paris, Berlin etc. 

– Årlig skoleudflugt til Fårup Sommerland

– Luciaoptog for 7. klasse

– Juleafslutning i Sct. Mariæ Kirke med julespil, koncert og kor.

– Oprettelse af flere skolekor og SMS Bigband samt etablering af fast samarbejde med Aalborg Musikskole.

– Årlige korture og Bigbandrejser etc.

– Populære og vigtige arrangementer og tiltag der næsten alle fortsat eksisterer og er en helt uvurderlig del af Sct. Mariæ Skoles DNA!

Også bygningsmæssigt skete der vigtige ændringer: Bygningerne, der bl.a. rummede sløjdlokalet, blev gradvist overtaget af skolen, så der her fx også blev blev plads til bibliotek og klasseværelser.
Det samme skete med den nuværende børnehaveklassebygning, hvor et menighedsmenighedslokale også blev inddraget, og i dag rummer begge børnehaveklasser.

”Hattemagerhuset” var et baghus til en af bygningerne i Valdemarsgade, der havde haft mange funktioner, men som efter at have stået tomt i en længere periode blev købt og ombygget af skolen. Her blev plads til to nye klasseværelser og et edb-lokale.   
Endelig lykkedes det i 2001 at få lov til at overtage en del af Sct. Mariæ Kirkes have, så der blev mulighed for at bygge en ny, flot idrætshal, der bl.a. rummede tre badmintonbaner.
Endelig blev flere af lokalerne i begge etager af hovedbygningen lagt sammen så tre klasseværelser blev til to, så der kunne blive bedre plads til de mange elever, der efterhånden søgte skolen!   

Som nævnt er ovennævnte liste blot nogle af de aktiviteter og bygningsændringer, der kom til at præge skolehverdagen, og der kunne nævnes mange andre både store og små tiltag, som gradvist er blevet en del af skolens hverdag.
Ligeledes blev Gert selv næsten synonym med Sct. Mariæ Skole. Gert og familien boede på skolen, børnene gik på skolen, sønnen Frans var pedel på skolen og Gert var der altid – tidligt og sent, og Gert var i det hele taget en kendt og markant skolestemme blandt ikke mindst de frie grundskoler i Aalborg!

Det skal dog ikke mindst fremhæves, at Gert Ryoms forventning til både elever og personale altid har været, at undervisningen selvfølgelig skal være velforberedt, og at eleverne forventes at deltage aktivt og positivt bidrage til at skabe en rar og tryg undervisningssituation.

Gert-Ryom Hansen fremhæver, at han altid har været glad for den lidt mindre skole, hvor alle blev set hver dag. På sine næsten daglige besøg i klasserne fik han talt med både elever og personale om stort og småt. 
I mange år havde tiltaleformen på skolen været ”De”, og lærerne blev tiltalt som fx fru/hr fulgt af efternavnet, men i løbet af Gert Ryoms første år på skolen kom alle elever hurtigt på fornavn med GERT og det øvrige personale,!
Og hvis Gert skal sammenfatte skolelederens vigtigste rolle, er den, at sørge for — at ALLE har det godt! Og derfor har døren til hans kontor, da også næsten altid stået åben, og alle elever har været velkomne til at komme forbi til en lille snak med skolelederen, hvilket mange –ikke mindst elever i de yngste klasser – har benyttet sig af!  
Dette har givet tryghed, og problemer har ikke fået lov til vokse sig store, og der har kun været få disciplinære problemer.

I det hele taget fremhæver Gert Ryom- Hansen, at det er helt afgørende for skolen, at alle føler sig trygge i skolehverdagen. 
Gert Ryom –Hansen deltog i mange forældremøder og som minimum kom Gert altid ned fra ”privaten” efter forældremøder og – samtaler for sammen med personalet at følge op på mødets forløb. 
Den positive og trygge hverdag, skolens værdigrundlag og de mange gode lektioner, har resulteret i, at Sct. Mariæ Skole generelt har klaret sig fornemt i diverse karakter- og trivselsmålinger og hurtigt blev et særdeles eftertragtet skolevalg med venteliste til alle klassetrin. 

For Gert var det vigtigt, at skolen foruden en god faglig undervisning også tilbød et skolemiljø, hvor musiske og kreative aktiviteter var højt prioriteret. Videre skulle skolen tilbyde et trygt fællesskab, hvor alle i princippet kendte hinanden godt. 

Gert fremhæver videre, at der på Sct. Mariæ  Skole altid har været en del familier med fx indvandrerbaggrund eller  flygtningebaggrund: Fx polske, tamilske, vietnamesiske, arabiske familier, og ligeledes har der foruden katolske familier været elever fra mange forskellige trosretninger fx ortodokse, jødiske, muslimske og protestantiske elever.
En  positiv mangfoldighed der har givet eleverne værdifulde erfaringer, samtaler og udsyn!

Endelig understreger Gert, at nogle af de vigtigste elementer for god skoleledelse er, at det katolske menneskesyn er tydeligt og skal kunne mærkes i dagligdagen: Børnene er skabt gode, og det gode i børnene skal fremelskes!
Videre er det vigtigt at have omsorg og skabe tryghed, at være nærværende og synlig, at være igangsættende og have visioner! 
Endelig fremhæver Gert, at han altid har sat stor pris på alle sine medarbejdere:  Sine sekretærer, sin viceskoleleder, pædagogerne, lærerne, pedellerne, skolepræsterne, bestyrelserne og ikke mindst bestyrelsesformændene – og altså ikke mindst børnene og skolefamilierne!

Sct. Mariæ Skole skylder Gert en kæmpe tak for den store personlige indsats Gert gennem årene har ydet for skolen og for det helt unikke skolemiljø, Gert fik skabt! 
I dag bor Gert i København, og en af Gerts helt store glæder er, at tredje generation af familien nu er elever på skolen. 

Ovenstående er skrevet på baggrund af undertegnedes tætte samarbejde med Gert som hhv. lærer og viceskoleleder på skolen gennem en årrække. 
Videre har jeg i november/december haft mange både gode og sjove samtaler omkring tiden på skolen med Gert, og Gert har godkendt ovenstående lille ”skriv”, der var/er tænkt som et indlæg i forbindelse med Sct. Mariæ Skoles 125 års jubilæum i august 24.

Desværre har jeg i dag modtaget meddelelsen om, at Gert er afgået ved døden som følge af alvorlig sygdom. 
Jeg tænker dog, at ovenstående også kan fungere som et mindeord om Gert Ryom Hansens helt afgørende betydning for udviklingen og kvaliteten af Sct. Mariæ Skole, som vi har kendt den!

Tak for alt til en kær ven og kollega!

 Ære være Gerts minde!  

Mindeordene er skrevet af Poul Erik Hovelsø, som Gert Ryom ansatte som lærer på skolen i 1981, og som indtil Gerts pensionering i 2005 fungerede som hhv. lærer, souschef og viceskoleleder og fra 2005 til august 2020 var skoleleder på Sct. Mariæ Skole.